!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Arkiv

Tillbaka

Vad sägs om bullerbekämpning i Bullerbyn?

2017-09-06 08:23

Det här är en försändelse som skickas till alla ledamöter i Mörbylånga kommunfullmäktige. Observera att försändelsen innehåller frågor vilka önskas besvarade senast den 6 oktober.


Ser mailet konstigt ut finns det att läsa på vår hemsida här


Tidigare översänt nyhetsbrev i motsvarande ämne och till samma mottagare:
Buller och bång i Bullerbyn!
 


Vad sägs om bullerbekämpning i Bullerbyn?


En enig riksdag beslutade år 1999 om Sveriges miljökvalitetsmål vilka enligt ambitionen ska vara uppfyllda senast 2020 med något undantag. Ett av målen benämns God bebyggd miljö och utgör inte något undantag från målåret 2020. Kvalitetsmålet God bebyggd miljö omfattar trafikbuller med en önskad avsevärd minskning av antalet trafikbullerutsatta bostäder.


Beträffande åtgärder mot trafikbuller se även den av riksdagen beslutade infrastrukturpropositionen 1996/97:53 och det nationella åtgärdsprogrammet mot buller som fastställs där.


Kombinationen miljökvalitetsmål och det nationella åtgärdsprogrammet gör att riksdagens avgörande beträffande trafikbuller inte kan missuppfattas. För att nå riksdagens beslut måste naturligtvis mycket i slutänden genomföras på kommunal nivå.


Vi boende i Möllstorpsläge (Bullerbyn) och säkert många andra väljare i Mörbylånga kommun är såklart intresserade av hur våra folkvalda lokalpolitiker i kommunen hanterar riksdagens signaler. Vi är särskilt intresserade av trafikbullerfrågan vid brofästet på Öland. Inte bara för att vi bor där utan för att vi dessutom har svårt att tänka oss att någon annan plats inom kommunen är lika illa utsatt för trafikbuller.


Bullernivåerna vid brofästet överstiger avsevärt riktvärdet 55 dB i utomhusmiljön vilket utgör gräns för vad en enig riksdag anser vara god bebyggd miljö. Dessutom har det med tanke på de många omfattande renoverings- och ombyggnadsåtgärderna utmed Ölandsbron/Ölandsleden inte precis saknats lämpliga tillfällen att åtgärda bullerproblemet sedan miljökvalitetsmålen och åtgärdsprogrammet klubbades på 90-talet.


Som vi har påpekat tidigare genomför Kalmar kommun långtgående trafikbullerdämpande åtgärder utmed Ölandsleden på den sidan av sundet. Det sker i Kalmar trots generellt lägre bullernivåer innan åtgärd jämfört med vad vi utsätts för vid brofästet på Öland några kilometer därifrån.


Mycket kan sägas om Ölandsleden, trafikutvecklingen och bullerfrågan men vi ska inte bli långrandiga utan nöjer oss med att ställa ett par frågor. Vill du fördjupa dig finns mycket att ta del av här och är du intresserad av hur högt trafikbullret i praktiken låter går det naturligtvis bra att titta förbi. Välj gärna en dag med sydliga vindar och mycket trafik så förstår du hur vi har det hela sommaren.


Den övergripande ambitionen med frågorna och svaren på dessa är att underlätta för oss boende vid brofästet och alla andra miljöintresserade väljare i Mörbylånga kommun att utse vilket parti man vill rösta på i kommunalvalet. Allt publiceras lättillgängligt på vår hemsida som har drygt 50000 unika besökare per år. Fler lär det säkert bli när svaren på frågorna finns åtkomliga. Trafikbullerfrågan är stor och många intresserade blickar riktas mot just brofästet på Öland eftersom vi länge har fört en aktiv kamp.


Det här är våra frågor:  1. Hur ställer sig ditt parti till, alternativt du dig till, att Mörbylånga kommun med kommunala medel genomför trafikbullerdämpande åtgärder vid brofästet på Öland? Åtgärder som resulterar i att bostadsområdet Möllstorpsläge uppfyller det av riksdagen beslutade samlade miljökvalitetsmålet, dvs efter åtgärd har genomsnittliga bullernivåer lägre än 55 dB i utomhusmiljön. 

  2. Hur ställer sig ditt parti till, alternativt du dig till, ett kommunalt vallöfte om att trafikbullerdämpande åtgärder genomförs vid brofästet på Öland under kommande mandatperiod? Åtgärder som resulterar i att bostadsområdet Möllstorpsläge uppfyller det av riksdagen samlade miljökvalitetsmålet, dvs efter åtgärd har genomsnittliga bullernivåer lägre än 55 dB i utomhusmiljön. Ett sådant motsvarande vallöfte utfästes i Kalmar kommun vid föregående val och ledde till framgång där.


Naturligtvis ser vi gärna att svaren i första hand inkommer till oss på partinivå. Om någon enskild politiker vill utveckla svaren ytterligare eller meddela avvikande åsikt från partilinjen går det bra också såklart. Var bara tydlig med vad som gäller och glöm inte heller att vara lika tydlig i svaren på frågorna. Vi har nämligen genom åren blivit extremt känsliga för klyschor och floskler.


Skicka svaren till: val2018@mollstorp.se


Vi behöver få svaren senast fredagen den 6 oktober. Önskas något längre handläggningstid går det naturligtvis bra att höra av sig. Vi är måna om att svaren är genomtänkta och håller hög kvalitet.


 


Möllstorpsläge onsdagen den 6 september 2017


Gunnar Österdahl
Representant för samtliga boende i Möllstorpsläge


 
Det här är ett utskick från Möllstorp.se som är en sammanslutning omfattande samtliga boende i bostadsområdet Möllstorpsläge norr om Ölandsbron på Öland. Tillsammans verkar vi för en bra och trivsam boendemiljö. Vår övergripande önskan är att Möllstorpsläge i möjligaste mån ska behålla sin historiska särat i den expansiva omgivningen. Mer om oss finns att läsa på vår hemsida www.mollstorp.se


Om du fortsättningsvis inte vill få liknande försändelser inklusive kommande nyhetsbrev från oss går det enkelt att avsluta prenumerationen här.