!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sammanfattning - bullerfrågan på tre minuter!

Här presenterar vi en sammanfattning av vårt trafikbullerärende i form av frågor och svar. En genomläsning tar ungefär tre minuter och därefter har du fått en bra uppfattning vad det handlar om. Vi fyller på frågor och svar efterhand. Har du en fråga? Maila oss gärna så ska vi försöka svara: buller@mollstorp.se 

Vad är problemet?

Problemet är att vi i bostadsområdet Möllstorpsläge vid brofästet på Öland i vår utomhusmiljö störs av synnerligen högt trafikbuller från trafiken på Ölandsleden.

Vad vill ni?

Vi vill att det monteras en bullerskärm utmed en kortare sträcka av Ölandsleden intill vårt bostadsområde. Det låter kanske anspråkslöst men så enkelt är det faktiskt. 

Dessutom vill vi allmänt att vårt problem tas på allvar, att vi behandlas rättvist samt att vi inte sopas under mattan av handläggare och politiker utan kunskap inom området.

Självklart förstår vi att det även finns många andra problem som samhället behöver lösa. 

Hur länge har ni hållit på?

Från boende i Möllstorpsläge har det framförts önskemål om trafikbullerdämpande åtgärder sedan tidigt på 1970-talet.

Vad är senaste nytt?

Senaste nytt är att Mörbylånga kommuns miljö- och byggnadsförvaltning under återigen har engagerat sig i frågan vilket vi naturligtvis ser som mycket positivt. Vi har fått tydliga signaler som pekar på att kommunen har för avsikt att förelägga Trafikverket att vidta vissa åtgärder. Läs mer om senaste nytt här

Vad har ni föreslagit för åtgärder?

Oj, förslagen är många. Här följer ett axplock från senare år.

År 2004 konstaterade en enhällig miljö- och byggnadsnämnd vid Mörbylånga kommun att bullernivåerna vid bostadsområdet Möllstorpsläge är oacceptabelt höga. En oberoende utredning föreslog att en enkel bullerskärm skulle uppföras utmed vägbanan för att lösa problemet och fackmän vittnade om hur lätt en sådan skärm är att sätta upp. Mörbylånga kommun bollade dock frågan vidare till Trafikverket vilket följdes upp med ett kommunalt föreläggande. Handläggningen slutade tre år senare i en till stora delar positiv dom i Miljööverdomstolen. Någon bullerskärm blev det dock inte. Läs mer här.

År 2007 föreslog vi att Mörbylånga kommun med egna medel skulle kunna genomföra bullerdämpamde åtgärder i form av vallar. Vi fick mycket positiva signaler från kommunen. Det visade sig dock att kommunen lovade runt men resultatet blev väldigt tunt. Läs mer här.

År 2009 ansökte vi av miljöskäl om tillfälligt ändrad hastighet utmed en kortare sträcka av Ölandsleden. Ärendet avgjordes slutligen två år senare av Transportstyrelsen. Under handläggningen fick bland andra Mörbylånga kommun yttra sig vilket kommunen gjorde men utan att motivera sitt negativa ställningstagande. Läs mer här.

År 2013 i samband med ett omfattande beläggningsarbete föreslog vi för Trafikverket att Ölandsleden vid brofästet skulle beläggas med så kallad tyst asfalt. Någon tyst asfalt blev det inte. Läs mer här.

År 2013 föreslog vi även för Trafikverket att det ska monteras fartkameror vid brofästet. Trots att medelhastigheten på passerande fordon är betydligt högre än den skyltade hastigheten har vi ännu inte sett några fartkameror. Läs mer här.

Varför händer inget?

Bra fråga! Tyvärr fokuseras det ofta från ansvarigt håll på svårigheter, missuppfattningar och direkta felaktigheter.

Ett tydligt exempel på en felaktighet är den seglivade uppgiften att en bullerskärm måste monteras på själva Ölandsbron för att vara effektiv vilket eventuellt skulle förorsaka både hållfasthets- och snöröjningsproblem. Den oberoende utredningen från 2004 visar dock mycket tydligt att skärmens västra ände ska vara vid brofästet. Hela skärmen kan därmed lätt förankras i marken utan att någon del monteras på bron. Således uppstår inga problem. 

En annan sak som komplicerar är att ingen vill ta på sig ansvaret. Alla är säkert överens om att miljöproblemet måste åtgärdas men ansvarsfrågan bollas mellan Mörbylånga kommun och Trafikverket som en het potatis.

Ytterligare en sak som väsentligt försvårar genomförandet av konkreta åtgärder är att vi helt enkelt inte vet vad kommunala tjänstemän och politiker tycker. När det exempelvis gäller vårt förslag om tillfälligt ändrad hastighet av miljöskäl valde tjänstemän vid de båda Ölandskommunerna i sina respektive yttranden att inte motivera de negativa ställningstagandena. Ett annat exempel är att kommunpolitiker i Mörbylånga kommun låter bli att svara på våra allmänna frågor om vad de har för tankar kring miljöproblemet i deras egen kommun. Inte lätt för oss att föra ett resonemang när mottagaren är tyst. Läs gärna vårt nyhetsbrev om det.

Var alla missuppfattningar och felaktigheter kommer ifrån vet vi inte men troligtvis finns det många självutnämnda förståsigpåare där ute. Var den politiska oföretagsamheten kommer ifrån har vi ingen aning om. Det enda vi vet är att politiker går att byta ut.

Hur mäter man buller?

Trafikbuller mäts mycket sällan utan man genomför översiktliga beräkningar. Oavsett om man mäter eller beräknar nivåerna presenteras de så gott som alltid på samma sätt nämligen genom ett så kallat årsmedeldygnsvärde.

Vad är ett årsmedeldygnsvärde?

Då ansvariga väghållare presenterar bullernivåer använder de sig enligt praxis av ett så kallat årsmedeldygnsmedelvärde. Det innebär att man bakar ihop bullernivåerna under dygnets alla timmar och årets alla dagar och tar fram ett medelvärde som får representera bullernivån under ett helt genomsnittligt dygn. Att bullernivåerna i vissa bostadsområden är betydligt högre på dagtid än under natten eller högre under sommaren än på vintern spelar ingen roll. Det är medelvärdet över året som presenteras.

Ett årsmedeldygnsvärde är en skrivbordsprodukt och ett felaktigt sätt att ange störningens omfattning eftersom det inte är så man upplever buller helt enkelt. Att det vissa dagar fullständigt skriker i öronen på oss när vi grillar en sommareftermiddag kompenseras vi ju knappast av för att det är lite tystare kring samma uteplats en vinternatt. Den enda fördelen med ett årsmedeldygnsvärde är att det blir enklare för ansvariga väghållare att förklara varför man inte tycker sig behöva vidta bullerdämpande åtgärder men värdet har som sagt inget som helst samband med hur man upplever buller.

I vårt fall vid Ölandsbron har vi drivit frågan om årsmedeldygnsvärde ända upp i Miljööverdomstolen och där fick vi faktiskt rätt. Eftersom säsongsvariationerna i trafikflödet över Ölandsbron är så pass stora menar domstolen att det ska tas hänsyn till ett sommarmedeldygnsvärde (juni-augusti) hos oss. Ett steg i rätt riktning och det innebar såklart ny praxis vid liknande områden i hela landet. Trafikverket har häpnadsväckande meddelat att de tycker domslutet från rikets högsta miljörättsliga instans är fel och verket bryr sig inte om domen helt enkelt. 

Att strikt ange bullerstörningens omfattning i form av ett årsmedeldygnsvärde är ungefär lika smart som att presentera medelstorleken på päron när man istället är ute efter antalet äpplen. 

Läs mer om miljööverdomstolens dom här. 

Hur höga bullernivåer är det?

Årsmedeldygnsmedelvärdet (se ovan) i vårt bostadsområde är ca 60 dB med variation för var i området man befinner sig. Sommarmedeldygnsvärdet är ca 65 dB och ett medelvärde under dag- och kvällstid på sommaren ligger närmare 70 dB i stora delar av området.

I praktiken är det tidvis såpass högt buller på vissa platser i området att man knappast hör ringsignalen från en mobiltelefon som ligger någon meter bort. Att en svalkande sommarnatt sova med öppet fönster som vetter mot Ölandsleden är inte att tänka på. 

Intressant i sammanhanget är att Jordbruksverkets föreskrifter som bygger på djurskyddslagens bestämmelser fastställer att tamdjur bara tillfälligtvis får utsättas för buller över 65 dB. (Se exempelvis föreskrifter om djurhållning i djurparker, djur för sällskap och hobby mm och hästhållning.) Den nivån och högre än så utsätts vi för under två tredjedelar av dygnet hela sommaren. 

Läs mer om våra bullernivåer här. Observera att nivåerna där visar 2004 års värden.

Spelar en decibel hit eller dit någon roll?

En utredning visar att för varje decibels förändring förändras störningen med 20 %. En bullerökning med en decibel medför således 20 % ökad störning.

Vad är gränsvärdet för buller?

Vid nybyggnation är gränsvärdet i utomhusmiljön vid bostäder 55 dB. Ibland kallas gränsvärdet även för ett riktvärde, dvs man kan exempelvis fastställa att bullernivån vid nybyggnation av ett bostadsområde ska vara lägre än 55 dB.

Varför flyttar ni inte?

Att flytta löser inget problem. Bullret är kvar ändå. Såvitt vi vet iallafall...

Fanns det bebyggelse i Möllstorpsläge innan Ölandsbron byggdes?

Bostadsbebyggelse i Möllstorpsläge har funnits i många hundratals år och området har anor ända till vikingatiden.

Ölandsbron invigdes 1972.

Läs gärna mer om historiken här. 

Är buller farligt?

Forskning visar att så många som 800 personer beräknas dö i förtid i Sverige varje år till följd av bullerstress och att den största delen av bullerproblemet i samhället orsakas av just vägtrafik. Antalet döda av bullerstress är således fler än vad som omkommer i trafikolyckor vilket vi naturligtvis inte vill förringa utan endast jämföra med.

Läs gärna mer om forskning kring buller här.

 

Reklam

https://www.mollstorp.se/?rID=1161