!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ogynnsamma vindar

Bullrets utbredning och nivå påverkas i all väsentlighet av från vilket håll det blåser. Fenomenet förklaras enklast genom nedanstående illustrationer vilka används efter tillstånd av företaget ÅF.

Opåverkad ljudkälla

Vindpåverkad ljudkälla

Den övre bilden visar ljudutbredningen från en opåverkad ljudkälla medan den undre bilden visar samma ljudkälla fast vindpåverkad. Det framgår tydligt att ljudet förstärks i vindriktningen och även transporteras längre sträcka. En "ljudskugga" bakom till exempel ett hus eller motsvarande blir inte lika effektiv i vindriktningen. Genereras ljudet dessutom på en hög höjd blir vindpåverkan naturligtvis ytterligare ogynnsam. Vägbanan vid brofästet på Öland är belägen sju meter över omgivningen!

I vårt fall vid Möllstorpsläge norr om både Ölandsleden och brofästet har vindriktningarna syd, sydväst, väst och även sydost negativ inverkan på bullernivåerna.

För att få fram de exakta vindförhållandena för Möllstorpsläge har vi vänt oss till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). De gjorde en sammanställning av uppgifter från en väderstation precis intill vårt område. Dokumentet från SMHI presenterar den procentuella fördelningen av olika vindriktningar under tioårsperioden 1996-2005.

Av uppgifterna framgår tydligt att de ogynnsamma vindriktningarna syd, sydväst, väst och sydost är klart dominerande under hela året. Under sommarperioden (juni-augusti) som man enligt miljööverdomstolens dom ska ta hänsyn till i vårt fall förekommer de ogynnsamma vindriktningarna cirka 70 % av tiden, dvs sju dagar av tio!

Det här är lokala och helt unika förhållanden för Möllstorpsläge. Fenomenet inkluderas naturligtvis inte de i översiktliga mät- och beräkningsmodellerna av bullernivåer. I de modellerna beaktar man endast ett så kallat medvindsfall med en vindstyrka på 0-3 m/s. Enligt muntlig uppgift från en vindexpert vid SMHI är medelvindstyrkan åtminstone 5 m/s i vårt fall.

Således är vindstyrkan ytterligare en ogynnsam yttre omständighet beträffande bullrets utbredning i Möllstorpsläge utöver omständigheterna med ogynnsamma vindriktningar och den högt belägna vägbanan!

 

 


Observera: Mätstationen från vilken SMHI har sammanställt uppgifter benämns "Ölandsbron V". Bokstaven V står för Vägverket. Stationen är belägen precis vid brofästet på Öland, dvs vid Ölandsbrons östra ände.

Reklam

https://www.mollstorp.se/?rID=1161