!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Möllstorp 2:4 m fl

Den 26 april 2016 fattade Mörbylånga kommun beslut (§ 95, sid 45) om att godkänna det planprogram som benämns Möllstorp 2:4 m fl. Handlingarna ska tillsammans med samrådsredogörelsen ligga till grund för kommande detaljplaner i området.

Handlingarna som omfattas av beslutet finns att ta del av här:

Med anledning av felaktiga uppgifter i samrådsredogörelsen översände vi en skrivelse till Mörbylånga kommun. De felaktiga uppgifterna berör vidtagna kommunala trafikbullerdämpande åtgärder eller snarare avsaknad av sådana åtgärder. Skrivelsen finns att ta del av här

 

Reklam

https://www.mollstorp.se/?rID=1161