!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Möllstorp 2:4 m fl

Den 26 april 2016 fattade Mörbylånga kommun beslut (§ 95, sid 45) om att godkänna det planprogram som benämns Möllstorp 2:4 m fl. Handlingarna ska tillsammans med samrådsredogörelsen ligga till grund för kommande detaljplaner i området.

Handlingarna som omfattas av beslutet finns att ta del av här:

Med anledning av felaktiga uppgifter i samrådsredogörelsen översände vi en skrivelse till Mörbylånga kommun. De felaktiga uppgifterna berör vidtagna kommunala trafikbullerdämpande åtgärder eller snarare avsaknad av sådana åtgärder. Skrivelsen finns att ta del av här