!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nationellt åtgärdsprogram

Som kort bakgrund kan något förenklat nämnas att bullerstörda bostäders utomhusmiljöer delas in i tre grupper med olika åtgärdsprogram. Det övergripande syftet med programmen är att inga miljöer ska utsättas för ekvivalenta bullernivåer över 55 dB. (Med ekvivalent menas ungefär medelvärde.) 55 dB kan liknas vid ett gränsvärde även om det formellt är ett riktvärde. Korta maximala bullernivåer har annat gränsvärde/riktvärde och det är inte tillämpligt i vårt fall. De tre grupperna är följande. 

  1. Den första gruppen omfattar alla miljöer med ekvivalenta bullernivåer över 65 dB. Dessa platser är såvitt vi förstår i princip redan åtgärdade i landet. 
  2. Den andra gruppen omfattar befintliga miljöer med ekvivalenta bullernivåer mellan 55 och 65 dB. Dessa platser omfattas av en långsiktig ambition att sänka nivåerna under 55 dB. Någon exakt tidsgräns när de miljöerna ska vara åtgärdade finns inte och medelstilldelningen från statsmakten för den här gruppen är låg. Med hitillsvarande åtgärdstakt är problemet inte löst på många decennier. 
  3. Den tredje gruppen omfattar miljöer där det sker nybyggnation eller så kallad väsentlig ombyggnad av befintlig trafikinfrastruktur. Vid dessa miljöer gäller det ekvivalenta riktvärdet 55 dB omedelbart i samband med att ny- eller ombyggnationen genomförs. 

 

Reklam

https://www.mollstorp.se/?rID=1161