!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Kommunala åtgärder

År 2007, bara någon månad efter Miljööverdomstolens dom i vårt ärende, erbjöd sig Mörbylånga kommun att bygga bullervallar på kommunens egen mark intill vårt område. Vi var naturligtvis mycket tacksamma och det inte minst beroende på att huvudansvaret ligger hos statliga Trafikverket men kommunen får naturligtvis också hjälpa till.

Mörbylånga kommun utredde var vallarna bäst skulle placeras och hur de skulle utformas. Vi boende i området godkände planerna skriftligt i dess helhet och bygget av en vall inleddes våren 2008. Därefter skulle ytterligare en vall byggas i enlighet med överenskommelsen men det gjordes aldrig. Mörbylånga kommun fattade ett beslut i februari 2013 om att inte fortsätta och det efter många års tystnad från kommunen.

Mörbylånga kommun hänvisar i beslutet till en förnyad utredning där det konstateras att vallen skulle bli orimligt hög på något ställe på grund av de geografiska förhållandena i området. Problemet med det är bara att platsen där vallen skulle bli så pass hög inte är kommunal mark. Kommunen drog sig alltså ur överenskommelsen med hänvisning till att vallen skulle bli för hög på en plats där det aldrig har varit aktuellt att bygga. Varför Mörbylånga kommun valde att göra så skulle vi gärna vilja veta och det var en av anledningarna till att vi överklagade beslutet.

Vidare hänvisar Mörbylånga kommun i sitt beslut i februari 2013 till tidigare fattade beslut i ärendet och vi misstänker att de besluten inte finns. Åtminstone får vi inte några kopior på dessa beslut trots upprepade beställningar. Dessutom avstår kommunen att svara på några enkla frågor kring handläggningen av ärendet. Istället för att expediera vår beställning av handlingar och svara på frågorna fattade Mörbylånga kommun ett nytt beslut i september 2013. Ett beslut med identisk innebörd som i februari samma år och vi undrar naturligtvis varför kommunen valde att göra så.

Några svar på våra frågor fick vi aldrig och inte heller rönte vi framgång när ärendet slutligen avgjordes i Mark- och miljööverdomstolen i mars 2014.

Här presenterar vi alla handlingar i kronologisk ordning i ett dokument. Observera att dokumentet omfattar närmare 10 Mb. Det inleds med vårt överklagande av Mörbylånga kommuns beslut till Länsstyrelsen i Kalmar län och till det bifogas alla då tidigare handlingar i ärendet. Därefter följer handläggningen i Mark- och miljödomstolen och Mark- och Miljööverdomstolen. 

Avslutningsvis kan nämnas att en handläggande jurist involverad i den juridiska prövningen muntligt (och bara muntligt) uppgav att den kommunala handläggningen var bland det sämsta vederbörande sett. Dock menar personen i fråga att det inte finns något regelverk för att komma åt problemet och därför inte kan relateras till under den juridiska prövningen. Exempelvis berättade den handläggande juristen att det finns regler kring att företrädare för kommuner måste svara på frågor men det finns inget som säger att svaret måste vara relevant

 

Reklam

https://www.mollstorp.se/?rID=1161