!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ändrad hastighet

I augusti 2009 ansökte vi om ändrad hastighetsbegränsning av miljöskäl utmed en kortare sträcka på Ölandsleden (väg 137) vid brofästet. Vi önskade hastighetsändring som en tillfällig lösning på miljöproblemet med de höga trafikbullernivåerna i avvaktan på en permanent åtgärd i form av exempelvis en enkel bullerskärm. 

Det är viktigt att känna till att innan vår ansökan har vi i decennier påpekat att vi utsätts för bullernivåer överskridande gällande riktvärden. Vi har dessutom under samma period sett det ena ombyggnads- och reparationsprojektet efter det andra genomföras på Ölandsbron. Miljöskadan i form av buller, som trafiken förorsakar för oss närboende, har dock inte åtgärdats.

I handlingarna framgår tydligt våra argument för den önskade miljöförbättrande åtgärden. Där framgår lika tydligt hur berörda myndigheter resonerar för att slippa vidta några åtgärder. De två Ölandskommunerna väljer i sina yttranden att inte motivera sina negativa ställningstaganden så där får vi tyvärr ingen vägledning om hur de resonerar. 

Ärendet avgjordes slutligen av Transportstyrelsen i augusti 2011 utan framgång för vår del. 

Här presenterar vi alla handlingar i kronologisk ordning i ett dokument. 

 

 

Reklam

https://www.mollstorp.se/?rID=1161