!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ändrad hastighet

I augusti 2009, dvs ett par år efter Miljööverdomstolens dom, ansökte vi om ändrad hastighetsbegränsning av miljöskäl utmed en kortare sträcka på Ölandsleden (väg 137) intill våra fastigheter. Vi önskade hastighetsändring som en tillfällig lösning på miljöproblemet med de höga trafikbullernivåerna i avvaktan på en permanent åtgärd i form av exempelvis en enkel bullerskärm. 

Det är viktigt att känna till att innan vår ansökan har vi i decennier påpekat att vi utsätts för bullernivåer överskridande gällande riktvärden. Vi har dessutom under samma period sett det ena ombyggnads- och reparationsprojektet efter det andra genomföras på Ölandsbron. Miljöskadan i form av buller, som trafiken förorsakar för oss närboende, har inte åtgärdats trots att en effektiv och permanent lösning är mycket lätt att genomföra.

I handlingarna framgår tydligt våra argument för den önskade tillfälliga miljöförbättrande åtgärden. Där framgår lika tydligt hur berörda myndigheter resonerar för att slippa vidta några åtgärder. De två Ölandskommunerna väljer i sina yttranden att inte motivera sina negativa ställningstaganden så där får vi tyvärr ingen vägledning om hur de resonerar. 

Ärendet avgjordes slutligen av Transportstyrelsen i augusti 2011 utan framgång för vår del. 

Här presenterar vi alla handlingar i kronologisk ordning i ett dokument. 

 

 

Utskriftvänlig version