!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Miljööverdomstolens dom

Miljööverdomstolens dom i vårt ärende meddelades torsdagen den 26 april 2007 efter tidigare domar vid både Miljödomstolen och vid Länsstyrelsen i Kalmar län. Ärendet initierades ursprungligen under år 2004 genom ett föreläggande gentemot Trafikverket (dåvarande Vägverket) från Mörbylånga kommuns miljö- och byggnadsnämnd.

Domen, som är av stor principiell betydelse inte bara i vårt fall, ger Mörbylånga kommun och därmed oss boende i Möllstorpsläge rätt på viktiga punkter. Med stöd av domslutet ingår Möllstorpsläge numera i ett åtgärdsprogram mot störande trafikbuller vilket området dessförinnan inte gjorde.

Bakgrund

Som kort bakgrund kan något förenklat nämnas att bullerstörda bostäders utomhusmiljöer delas in i tre grupper med olika åtgärdsprogram. Det övergripande syftet med programmen är att inga miljöer ska utsättas för ekvivalenta bullernivåer över 55 dB. (Med ekvivalent menas ungefär medelvärde.) 55 dB kan liknas vid ett gränsvärde även om det formellt är ett riktvärde. Korta maximala bullernivåer har annat gränsvärde/riktvärde och det är inte tillämpligt i vårt fall. De tre grupperna är följande. 

  1. Den första gruppen omfattar alla miljöer med ekvivalenta bullernivåer över 65 dB. Dessa platser är såvitt vi förstår i princip redan åtgärdade i landet. 
  2. Den andra gruppen omfattar befintliga miljöer med ekvivalenta bullernivåer mellan 55 och 65 dB. Dessa platser omfattas av en långsiktig ambition att sänka nivåerna under 55 dB. Någon exakt tidsgräns när de miljöerna ska vara åtgärdade finns inte och medelstilldelningen från statsmakten för den här gruppen är låg. Med hitillsvarande åtgärdstakt är problemet inte löst på många decennier. 
  3. Den tredje gruppen omfattar miljöer där det sker nybyggnation eller så kallad väsentlig ombyggnad av befintlig trafikinfrastruktur. Vid dessa miljöer gäller det ekvivalenta riktvärdet 55 dB omedelbart i samband med att ny- eller ombyggnationen genomförs.

Innan den rättsliga prövningen inleddes omfattades Möllstorpsläge inte av något åtgärdsprogram alls. Trafikverket menade att bullernivåerna inte, eller möjligen bara i något enstaka fall allra närmast vägbanan, överstiger 55 dB. (Det har under alla avseenden visats vara fel.) Verkets inställning var därför att det är ointressant om vägen har utsatts för väsentlig ombyggnad eller inte.

Beträffande bullernivån tog Trafikverket hänsyn till hela årets nivåer under dygnets alla timmar och räknade i enlighet med då gällande praxis ut ett så kallat årsmedeldygnsvärde. En timme på natten i januari blir med ett sådant beräkningssätt lika mycket värd som en eftermiddagstimme på sommaren.

Trafikverkets beräkningssätt menar vi i vårt resonemang dels inte speglar förhållandena intill en väg med stor säsongsvariation i trafiknivån, dels inte tar hänsyn till den period på året och tid på dygnet då man normalt befinner sig i utomhusmiljön. Vi menar istället att man vid Ölandsbron och därmed vid Möllstorpsläge ska ta betydligt större hänsyn till bullernivåerna under den trafikintensiva sommarperioden. Inte minst med tanke på att ärendet gäller just förhållandena i vår utomhusmiljö.

Bullernivåerna i Möllstorpsläge är enligt bullerutredningen från 2004 och som baseras på 2002 års trafiknivåer:

  • Stora delar av området över 60 dB presenterat som årsmedeldygnsvärde, se ljudutbredningskarta för 70 km/h respektive 90 km/h
  • Stora delar av området över 65 dB presenterat som sommarmedeldygnsvärde, se ljudutbredningskarta för 70 km/h respektive 90 km/h
  • Stora delar av området närmare 70 dB presenterat som sommarmedelvärde mellan klockan 06-22, se ljudutbredningskartor för olika perioder under dygnet och för olika medelhastigheter.

Allt naturligtvis med hänsyn till var i området man befinner sig vilket framgår av ljudutbredningskartorna. Det sistnämnda värdet lät vi ta fram för att påvisa stora dygnsvariationer och inte bara stora säsongsvariationer. Bullerutredningen genomfördes av det välrenommerade företaget Ingemansson Technology AB som numera är en del av ÅF

Vi presenterar bullernivåer för olika hastigheter eftersom det sedan våren 2006 skyltas med variabel hastighet utmed delar av den aktuella vägsträckan. Bullernivåerna är strikt kopplade till fordonens hastigheter och högre hastigheter genererar högre buller. Den variabla hastighetsbegränsningen varierar mellan 70 och 90 km/h och angivna bullervärden för 70 km/h utgör därför en form av lägsta ekvivalenta nivåer. Innan hastighetshöjningen infördes rådde stadigvarande 70 km/h utmed hela vägsträckan.

Den rättsliga prövningen

Den rättsliga prövningen som alltså slutade i rikets högsta miljörättsliga instans Miljööverdomstolen gällde huvudsakligen de två viktiga principfrågorna:

  1. Om Ölandsbron kan anses ha blivit föremål för väsentlig ombyggnad. 
  2. Vilken tidsbas som ska användas för att bestämma den ekvivalenta bullernivån. (Med tidsbas menas under vilken period det ekvivalenta värdet ska beräknas.)

Miljööverdomstolen kom fram till att Ölandsbron inte kan anses ha stått under väsentlig ombyggnad efter våren 1997 då dagens regelverk infördes. Vad som hänt dessförinnan kan domstolen inte ta hänsyn till. Fördubblingen av antalet körbanor skedde 1995/96 och således cirka 12 månader för tidigt för att omfattas av nuvarande regelverk. Samtliga åtgärder på Ölandsbron efter 1997 betecknar Miljööverdomstolen som reparationsarbete och inte ombyggnad. Miljööverdomstolen menar därför att Ölandsbron är att anse som befintlig miljö.

Här kan nämnas att en i sammanhanget så viktig myndighet som Naturvårdsverket yttrade sig till Miljööverdomstolen och menade att de omfattande åtgärderna på Ölandsbron bör omfattas av begreppet väsentlig ombyggnad. Dessutom fick vi rätt på den punkten i Miljödomstolen som menade att åtgärderna kan likställas med väsentlig ombyggnad.

Beträffande vilken tidsbas som ska användas kom Miljööverdomstolen fram till att man i vårt fall ska ta hänsyn till sommarmedeldygn och inte årsmedeldygn. Avsteget från praxis motiveras av domstolen med den stora variationen i trafikflödet över året där det under sommarmånaderna är betydligt intensivare trafik än under resten av året. Avsteget från praxis sker helt i enlighet med vårt resonemang.

Slutsats

Med stöd av Miljööverdomstolens domslut ingår Möllstorpsläge numera i åtgärdsprogram 2 ovan i vilket befintliga bullerdrabbade miljöer med ekvivalenta bullernivåer mellan 55 och 65 dB ska sänkas under 55 dB. Istället för omedelbara åtgärder som vi önskade blev det alltså åtgärder på längre sikt. Begreppet längre sikt ska för övrigt ses från 1997 då som sagt nuvarande bestämmelser infördes.

Mycket viktigt är att vi numera över huvud taget omfattas av ett åtgärdsprogram! Innan vi startade vår kamp mot bullret menade Trafikverket, vilket vi inledningsvis nämnde, att bullernivåerna i vårt fall inte överstiger 55 dB. Verkets uppfattning var därför att några bullerdämpande åtgärder inte var nödvändiga ens på sikt. 

Miljööverdomstolens dom kan inte överklagas. Vi känner att vi under ärendets vandring genom rättsmaskineriet har fått en rättvis chans att föra fram våra argument. Vi fick rätt i flera viktiga frågor i sammanhanget men vi nådde inte riktigt ända fram vad gäller begreppet väsentlig ombyggnad.

Reklam

https://www.mollstorp.se/?rID=1161